WIRTUALNE MUZEUM
OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI

Domyślna treść artykułu.

 

W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

 

Lokalna historia dzieci polskich, 

15 listopada 2020

Lokalna historia dzieci polskich, romskich i żydowskich z czasów II wojny światowej

Dzieci biorące udział w projekcie osobiście odwiedziły łódzkie instytucje, by informować o realizowanym przez siebie zadaniu, zaprosić do współpracy, prosić o pomoc w jego realizacji. Inicjowały wspólne działania - np. spacery historyczne, w efekcie czego do projektu udało się zaprosić przedstawicieli m.in. Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Centrum Dialogu, łódzkiego Oddziału IPN, Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Łodzi oraz Uniwersytetu Łódzkiego.

Uczniowie SP81 wzięli udział w spacerach i lekcjach historycznych po terenie dawnego obozu dla dzieci polskich przy ulicy Przemysłowej, getta żydowskiego i podobozu cygańskiego. Ugruntowali wiedzę dot. obozu przy Przemysłowej, poznali historię getta i podobozu cygańskiego, losy dzieci żydowskich i romskich. Oglądnęli tematyczną wystawę na temat dzieciństwa w czasach II wojny światowej w Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi oraz wystawę dot. praw dziecka w Centrum Dialogu, odwiedzili trzy oddziały Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, w tym Kuźnię Romów, zobaczyli cmentarz żydowski i Park Ocalałych, przeszli szlakiem łódzkich murali z wizerunkami dzieci polskich, żydowskich i romskich. Wzięli udział w lekcjach historycznych w Centrum Dialogu i w Muzeum Tradycji Niepodległościowych, których zakres tematyczny obejmował historię getta, podobozu cygańskiego i obozu przy ulicy Przemysłowej. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Łodzi, które w ramach swoich działań edukacyjnych realizuje oprowadzanie m.in. po dzielnicy Bałuty-Doły (dzielnica, gdzie funkcjonował obóz), przygotowało dla uczniów SP81 specjalny program spacerów historycznych – z myślą o specyficznym odbiorcy (dzieci) i specjalnym zapotrzebowaniu tematycznym (wojenne losy dzieci polskich, żydowskich i romskich - traktowane łącznie).

Jednym z rezultatów poszerzenia zakresu działań upamiętniających dot. dzieci polskich o dzieci z pobliskiego żydowskiego getta i podobozu cygańskiego jest wzrost wiedzy historycznej u dzieci uczestniczących w projekcie. Potwierdzeniem są m.in. wyniki testu przeprowadzonego przez historyczkę SP81 na początku i pod koniec projektu. Test obejmował 5 pytań dot. dziejów obozu. Testem objęto uczniów z klas 4-7, w liczbie 218, reprezentujących całą społeczność uczniowską, nie tylko projektową. Przed rozpoczęciem projektu, na 4 pytania dot. dziejów obozu poprawnych odpowiedzi udzieliło między 30% - 40% uczniów. W odpowiedzi na pytanie piąte dot. źródeł wiedzy, uczniowie najczęściej wskazywali nauczyciela historii oraz szkolną Izbę Pamięci. Po zakończeniu projektu uczniowie zostali poproszeni o udzielenie odpowiedzi na te same pytania i okazało się, że udzielali na pytania bardziej precyzyjnych informacji np. dotyczących lokalizacji obozu (wymieniali nazwy ulic w obrębie, których się znajdował, wskazywali jego położenie na terenie getta). Poprawnych odpowiedzi na 4 pytania dot. dziejów obozu udzieliło między 75% - 82% uczniów. Ale, co najważniejsze – aż 85% badanych wskazywało minimum trzy źródła wiedzy o historii obozu (piąte pytanie).

Podsumowując wyniki testu, można stwierdzić, że po zakończeniu projektu wzrosła wiedza historyczna na temat dziejów obozu - i to nie tylko u uczestników projektu bezpośrednio, regularnie biorących udział w działaniach projektowych, ale także u jego sympatyków/obserwatorów. Dodatkowym nasuwającym się wnioskiem jest ten, iż miał miejsce transfer wiedzy pomiędzy samymi uczniami - projekt był obecny w przestrzeni całej szkoły - dzieci rozmawiały o nim, przekazywały sobie zdobyte informacje, uczyły się od siebie nawzajem.

Zmienił się także stan wiedzy uczniów na temat historii getta żydowskiego i podobozu romskiego. Przed rozpoczęciem projektu na zadane dzieciom pytanie dot. żydowskiego getta w Łodzi najczęstsza odpowiedź brzmiała: „Były takie pieczątki”. Dzieci kojarzyły getto z pobliskim szkole terenem, który jakiś czas temu oznakowano chodnikowymi napisami/pieczątkami „Litzmannstadt Ghetto”.