Powrót

(źródło -  Archiwum  U. Sochacka)

 Uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce

        Od 2018 roku Stowarzyszenie Dzieci  Wojny w Polsce organizuje pod pomnikiem Pękniętego Serca Centralne Obchody Święta Dzieci Wojny. I Centralne Obchody Święta Dzieci  Wojny odbyły się 7 maja 2018 roku, w ceremoniale wojskowym. Odmówiono modlitwę międzywyznaniową za dzieci więzione w obozie i współczesne ofiary przemocy, deprawacji, terroru i wojen. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i województwa. Odczytano też pisma nieobecnych gości, m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego. W podobnym tonie odbyły się kolejne obchody. Na stronie Stowarzyszenia  można znaleźć zaproszenia na obchody, ich programy i relacje z uroczystości.

            Mimo deklarowanej intencji upamiętniania ofiar obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi,  głównym nurtem działalności Stowarzyszenia jest 

 

         integracja obywateli i środowiska, z których wywodzą się dzieci, które w okresie II Wojny Światowej                       doznały represji i krzywd ze strony okupantów (Statut Stowarzyszenia).

W statucie Stowarzyszenia znajdują się także inne cele, ale żaden z nich bezpośrednio nie dotyczy promocji pamięci o obozie przy ulicy Przemysłowej. Relacja z III Kongresu Polskich Dzieci Wojny            w Polsce w Sejmie, który miał miejsce 8 maja 2019 roku, zamieszczona na stronie Stowarzyszenia, prezentuje żądania Stowarzyszenia, wśród których najważniejsze to wyegzekwowanie przez władze odszkodowań od Niemiec i dopisanie Polskich Dzieci Wojny do Ustawy o kombatantach. W internetowej relacji z II Centralnych Obchodów Święta Polskich Dzieci Wojny – w nazwie    uroczystości pojawia się przymiotnik - „polskich”, który następnie powtarza się w konstrukcjach:

           […] centralne obchody będą corocznie odbywały się w Łodzi w miejscu martyrologii Polskich Dzieci Wojny           […] Trzecia Rzesza zabrała Polskim Dzieciom Wojny wszystko a przede wszystkim dzieciństwo.

Pomnik Martyrologii Dzieci w narracji Stowarzyszenia nie jest pomnikiem upamiętniającym ofiary obozu przy Przemysłowej, ale martyrologię "Polskich Dzieci Wojny" tożsamych z Polskimi            Dziećmi Wojny wymienionymi w nazwie uroczystości, a więc z dziećmi zrzeszonymi w  Stowarzyszeniu.

O ile każdorazowe przywoływanie innych grup ofiar, obok dzieci „z Przemysłowej”, przez wygłaszających oficjalne przemówienia (zamieszczone na stronie Stowarzyszenia) można uznać za figurę retoryczną, o tyle cytowane powyżej konstrukcje językowe mogą sugerować próbę pewnego rodzaju zawłaszczenia potencjału symbolicznego miejsca. Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce, którego członkami są dzieci dotknięte doświadczeniem II wojny światowej, ale nie będące        więźniami obozów, przejmuje dla swoich działań o charakterze ogólnopolskim miejsce od lat    związane z konkretnymi wydarzeniami, konkretnym obozem, konkretnymi ofiarami, pod pozorem       ich upamiętniania.

 

Na ten moment trudno określić, na ile tego rodzaju upamiętnienie "przy okazji" może zadziałać in      plus dla promocji samej pamięci o obozie przy Przemysłowej. Ze względu na swój rozmach (zasięg ogólnopolski, obecność polityków - w tym przedstawicieli władz miasta i województwa, duży    potencjał medialny) upamiętnienie realizowane przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce daje historii obozu przy Przemysłowej szansę na mocniejsze zaistnienie w pamięci zbiorowej, jednak nie daje takiej gwarancji. Analizując treść i formę strony internetowej Stowarzyszenia, można       zauważyć, że jej dominantę stanowią zdjęcia i przemówienia przedstawicieli władz. Na drugim   miejscu plasują się informacje dotyczące przebiegu uroczystości. Natomiast trudno znaleźć informację o tym, że w trakcie uroczystości w 2018 roku zaprezentowano rys historyczny obozu     oraz oddano głos Krystynie Spigiel - byłej więźniarce obozu (która zresztą przybyła do Łodzi niezależnie od obchodów organizowanych przez Stowarzyszenie). Odzwierciedlenia w internetowej relacji nie znalazł też fakt zabrania głosu przez syna byłego więźnia obozu, przedstawiciela tzw. 2. pokolenia, a podawane fakty dot. historii obozu zostały pomylone.

 

(Źródło - dokumentacja Urszuli Sochackiej - robocze opracowania do pracy doktorskiej na temat form realizacji pamięci o obozie przy ulicy Przemysłowej w Łodzi)

24 lutego 2021

Dzieci Wojny

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

WIRTUALNE MUZEUM

OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI