WIRTUALNE MUZEUM
OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI

Domyślna treść artykułu.


W każdym nowo utworzonym artykule pokaże się wpisany tutaj tekst. Wpisz więc tutaj domyślną treść nowego artykułu lub instrukcję dodawania nowego artykułu dla swojego klienta.

Dzieci Wojny

24 lutego 2021

 Uroczystości organizowane przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce

        Od 2018 roku Stowarzyszenie Dzieci  Wojny w Polsce organizuje pod pomnikiem Pękniętego Serca Centralne Obchody Święta Dzieci Wojny. I Centralne Obchody Święta Dzieci  Wojny odbyły się 7 maja 2018 roku, w ceremoniale wojskowym. Odmówiono modlitwę międzywyznaniową za dzieci więzione w obozie i współczesne ofiary przemocy, deprawacji, terroru i wojen. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miasta i województwa. Odczytano też pisma nieobecnych gości, m.in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, prof. Piotra Glińskiego. W podobnym tonie odbyły się kolejne obchody. Na stronie Stowarzyszenia  można znaleźć zaproszenia na obchody, ich programy i relacje z uroczystości.

            Mimo deklarowanej intencji upamiętniania ofiar obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi,  głównym nurtem działalności Stowarzyszenia jest 

 

         integracja obywateli i środowiska, z których wywodzą się dzieci, które w okresie II Wojny Światowej                       doznały represji i krzywd ze strony okupantów (Statut Stowarzyszenia).

W statucie Stowarzyszenia znajdują się także inne cele, ale żaden z nich bezpośrednio nie dotyczy promocji pamięci o obozie przy ulicy Przemysłowej. Relacja z III Kongresu Polskich Dzieci Wojny            w Polsce w Sejmie, który miał miejsce 8 maja 2019 roku, zamieszczona na stronie Stowarzyszenia, prezentuje żądania Stowarzyszenia, wśród których najważniejsze to wyegzekwowanie przez władze odszkodowań od Niemiec i dopisanie Polskich Dzieci Wojny do Ustawy o kombatantach. W internetowej relacji z II Centralnych Obchodów Święta Polskich Dzieci Wojny – w nazwie    uroczystości pojawia się przymiotnik - „polskich”, który następnie powtarza się w konstrukcjach:

           […] centralne obchody będą corocznie odbywały się w Łodzi w miejscu martyrologii Polskich Dzieci Wojny           […] Trzecia Rzesza zabrała Polskim Dzieciom Wojny wszystko a przede wszystkim dzieciństwo.

Pomnik Martyrologii Dzieci w narracji Stowarzyszenia nie jest pomnikiem upamiętniającym ofiary obozu przy Przemysłowej, ale martyrologię "Polskich Dzieci Wojny" tożsamych z Polskimi            Dziećmi Wojny wymienionymi w nazwie uroczystości, a więc z dziećmi zrzeszonymi w  Stowarzyszeniu.

O ile każdorazowe przywoływanie innych grup ofiar, obok dzieci „z Przemysłowej”, przez wygłaszających oficjalne przemówienia (zamieszczone na stronie Stowarzyszenia) można uznać za figurę retoryczną, o tyle cytowane powyżej konstrukcje językowe mogą sugerować próbę pewnego rodzaju zawłaszczenia potencjału symbolicznego miejsca. Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce, którego członkami są dzieci dotknięte doświadczeniem II wojny światowej, ale nie będące        więźniami obozów, przejmuje dla swoich działań o charakterze ogólnopolskim miejsce od lat    związane z konkretnymi wydarzeniami, konkretnym obozem, konkretnymi ofiarami, pod pozorem       ich upamiętniania.

 

Na ten moment trudno określić, na ile tego rodzaju upamiętnienie "przy okazji" może zadziałać in      plus dla promocji samej pamięci o obozie przy Przemysłowej. Ze względu na swój rozmach (zasięg ogólnopolski, obecność polityków - w tym przedstawicieli władz miasta i województwa, duży    potencjał medialny) upamiętnienie realizowane przez Stowarzyszenie Dzieci Wojny w Polsce daje historii obozu przy Przemysłowej szansę na mocniejsze zaistnienie w pamięci zbiorowej, jednak nie daje takiej gwarancji. Analizując treść i formę strony internetowej Stowarzyszenia, można       zauważyć, że jej dominantę stanowią zdjęcia i przemówienia przedstawicieli władz. Na drugim   miejscu plasują się informacje dotyczące przebiegu uroczystości. Natomiast trudno znaleźć informację o tym, że w trakcie uroczystości w 2018 roku zaprezentowano rys historyczny obozu     oraz oddano głos Krystynie Spigiel - byłej więźniarce obozu (która zresztą przybyła do Łodzi niezależnie od obchodów organizowanych przez Stowarzyszenie). Odzwierciedlenia w internetowej relacji nie znalazł też fakt zabrania głosu przez syna byłego więźnia obozu, przedstawiciela tzw. 2. pokolenia, a podawane fakty dot. historii obozu zostały pomylone.

 

(Źródło - dokumentacja Urszuli Sochackiej - robocze opracowania do pracy doktorskiej na temat form realizacji pamięci o obozie przy ulicy Przemysłowej w Łodzi)

(źródło -  Archiwum  U. Sochacka)

Powrót