powrót

(Źródło - opisy i zdjęcia z zasobów Blanki Magdaleny Hauke)

Grupa więźniarek filii w Dzierżąznej. Złożenie kwiatów przy obelisku, Zjazd 2009r., Dzierżązna.

W Izbie Pamięci Narodowej w Białej. Spotkanie byłych więźniarek, 2017r.

Wykład B. M. Hauke w 80. rocznicę wybuchu II wojny światowej, Biała, 2019r.

 

Zjazd, spotkanie byłych więźniarek ze społeczeństwem gminy Zgierz,          prowadzi B. Polasińska - dyrektor GOK Dzierżązna, 2009r.

Pierwszy zjazd więźniarek filii w Dzierżąznej, za stołem organizatorzy, m.in. B. M. Hauke, 1987r.

Otwarcie Izby Pamięci Narodowej w budynku SP w Dzierżąznej. Byłe więźniarki udzielają wywiadu uczniowi, B. M. Hauke - pierwsza z lewej, 1986r.

Otwarcie Izby Pamięci Narodowej w budynku SP w Dzierżąznej,        przemawia J. Witkowski, B. M. Hauke - pierwsza z prawej, 1986r.

30 listopada 2020

Blanka Magdalena Hauke

 

- emerytowana nauczycielka i dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Kasińskiego w Białej, w gminie Zgierz. Od kilkudziesięciu lat podejmuje działania dla upamiętnienia historii regionu w obszarze edukacyjnym, wydawniczym, naukowym. Działa na rzecz  zachowania istniejących miejsc pamięci narodowej i opieki nad nimi, podejmuje inicjatywy upamiętnienia zdarzeń i miejsc dotychczas nieupamiętnionych oraz działania edukacyjne i popularyzujące historię regionu. Od 2014 r. zajmuje się odtwarzaniem dziejów zlikwidowanych placówek oświatowych na terenie gminy Zgierz, a opracowywane teksty zawsze są poszerzone o elementy dziejów wsi, majątków ziemskich, zabytków oraz o tematykę II wojny światowej. Wielokrotnie z powodzeniem przygotowywała uczniów do konkursów o tematyce regionalnej, historyczno-patriotycznej, o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim. Zaangażowana jest w działania mające na celu zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi polskiej i popularyzowanie turystyki. Zbiera relacje świadków i dokumenty wśród mieszkańców. Poszukuje dokumentów w archiwach. Współpracuje z ośrodkami badawczymi, z muzeami, placówkami kultury, oświaty,  związanymi z turystyką, ze stowarzyszeniami i lokalnymi organizacjami społecznymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego.

Obok działań np. na rzecz upamiętnienia - 16 mieszkańców Białej zamordowanych 11 IX 1939 r. przez żołnierzy Wehrmachtu, - mjr. Jana Czecha (Bohatera Mordu Katyńskiego zamordowanego w Charkowie, mieszkańca Woli Branickiej - wsi sąsiadującej z Białą), -

Jana Kasińskiego (harcerza, piłsudczyka, żołnierza trzech wojen – 1914, 1920,1939, nauczyciela, m.in. kierownika szkoły w Białej), - starych nekropolii (w okresie pełnienia funkcji dyrektora Szkoły Podstawowej w Białej (2004-2015) B. M. Hauke wprowadziła do szkolnego programu wychowawczego kilka projektów historyczno-patriotycznych, a w ramach edukacji regionalnej zainicjowała projekt ”Pamiętaj o starych cmentarzach”), podejmowała wiele inicjatyw dot. obozu przy Przemysłowej w Łodzi.                                                                                                                                    

 

B. M. Hauke jest inicjatorką powstania i współzałożycielką Izby Pamięci Narodowej poświęconej losom dziewcząt polskich więzionych w Dzierżąznej, w filii

niemieckiego obozu z ul. Przemysłowej w Łodzi. W 1985 r. stanęła na czele

Społecznego Komitetu Izby Pamięci Narodowej w Dzierżąznej, który doprowadził

do ustalenia pomieszczenia, wyposażenia Izby i przygotowania ekspozycji. Otwarcie nastąpiło 31 maja 1986 r. w budynku szkoły w Dzierżąznej, gdzie podczas II wojny przez pewien czas przebywały małe więźniarki.                                                                                                                 Od 17 listopada 1987 r. do 1990 r. była członkiem Zespołu Naukowo-Badawczego 

ds. Martyrologii Małoletnich w latach II wojny światowej w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Łodzi – Instytutu Pamięci Narodowej.

Dba o popularyzację i uzupełnianie zbiorów. W latach 1986-1987 pozyskała nowe eksponaty do Izby z Archiwum Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich w Warszawie: oryginały zdjęć, obozowe grypsy i listy, relacje więźniarek.

Jako opiekun Izby Pamięci Narodowej oprowadza grupy turystów, co dokumentowane jest w Księdze pamiątkowej.

Eksponaty Izby Pamięci kilkakrotnie zaprezentowała poza Izbą Pamięci, np.: na spotkaniu Komisji Oświaty Rady Gminy Zgierz i Komisji Rady Miasta Zgierza w 2001 r., potem w wersji wyjazdowej podczas uroczystości odsłonięcia obelisku w Kęblinach w 2006 r. upamiętniającego bitwę z 7/8 września 1939 r.

Informacja o Izbie jest zamieszczona w przewodnikach turystycznych i folderach wydawanych przez gminę Zgierz, Starostwo Powiatowe w Zgierzu, Urząd Marszałkowski w Łodzi.

W latach 1987, 1989, 1991  B. M. Hauke zainicjowała i zorganizowała, przy

wsparciu władz samorządowych, zjazdy byłych więźniarek filii obozu w

Dzierżąznej. Później, począwszy od spotkania w 1993 r. zadania organizacyjne w

znacznym stopniu przejął Gminny Ośrodek Kultury gminy Zgierz we współpracy ze Społecznym Komitetem.                                                                                                                                                  

B. M. Hauke podjęła starania o pozyskanie nowego lokalu na Izbę Pamięci

Narodowej. W wyniku tych działań W 2002 r. nastąpiło otwarcie Izby w Szkole

Podstawowej w Białej, połączone z kolejnym zjazdem dzieci więzionych przez Niemców w obozie.

Aktywnie uczestniczyła w kolejnych spotkaniach byłych więźniarek w 2009, w

2017 i w 2018 r.                                                                                                                  

B. M. Hauke współpracuje z Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Oddział Muzeum w Radogoszczu, w zakresie wymiany eksponatów muzealnych dotyczących niemieckiego obozu na Przemysłowej i filii w Dzierżąznej.                                                                             Opracowała i wygłosiła szereg wykładów z prezentacją multimedialną na tematy

związane z regionem, miejscami pamięci narodowej na terenie gminy Zgierz, w

szczególności dotyczące historii filii obozu w Dzierżąznej, które były prezentowane podczas zjazdów byłych więźniów.                                                                                                         

Jest autorką Historyczno-regionalnej ścieżki dydaktycznej w Dzierżąznej -

wycieczka po miejscowości szlakiem pamiątek filii obozu dla małoletnich z ul.

Przemysłowej w Łodzi. W ramach tekstów w dot. regionu, turystyki (agroturystyki),

edukacji regionalnej, jest też autorką okolicznościowych ulotek wydanych z okazji

zjazdów byłych więźniów obozu, wielu publikacji prasowych, broszurowych, książkowych, artykułów w „Zgierskich Zeszytach Regionalnych” (Rocznik Towarzystwa Przyjaciół Zgierza) na temat podobozu w Dzierżąznej. B. M. Hauke opracowała też tekst do przewodnika turystycznego Agroturystyczne szlaki rowerowe na terenie gminy Zgierz, z

uwzględnieniem dziejów wsi, miejsc pamięci narodowej, zbiorów Izby Pamięci Narodowej

w Białej (2005 r). W wyniku współpracy ze Stowarzyszeniem Agroturystycznym Ziemi Zgierskiej opracowała teksty prezentowane na tablicach informacyjnych wzdłuż szlaków agroturystycznych wytyczonych na terenie gminy Zgierz: w tym na terenie Gminnego Ośrodka Kultury w Dzierżąznej (miejsce zamieszkania komendanta podobozu H. Fugego),

z uwzględnieniem dziejów filii niemieckiego obozu dla polskich dziewcząt.

 

 

WIRTUALNE MUZEUM

OBOZU PRZY ULICY PRZEMYSŁOWEJ W ŁODZI